اشعار شاهنامه فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال ۳۲۹ هجری در روستای طبران طوس به دنیا آمد . پدرش از دهقانهای طوس ( توس ) بود که دارای ثروت و موقعیت اجتماعی بالایی بود . فردوسی با اموالی که از پدرش در جوانی به او ارث رسیده بود محتاج کسی نبود اما به تدریج تهی.